حرف دل

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

باران

   باران، صدای پای اجابت است خدا دارد با تمام جبروتش ناز می خرد نیاز کن    آسمان، اینجا، بسی بارانیست
/ 0 نظر / 18 بازدید
دی 96
1 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
5 پست
شهریور 96
4 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
9 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
10 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
17 پست
مرداد 93
20 پست
تیر 93
17 پست
خرداد 93
17 پست
اسفند 92
27 پست
بهمن 92
12 پست
دی 92
13 پست
آذر 92
15 پست
آبان 92
15 پست
مهر 92
16 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
24 پست