نقاب خنده

 

 گاهی باید یک نفر دست به صورتت بزند و نقاب خنده ات را بیندازد

آن وقت در آغوشت بگیرد، یک دل سیر گریه کنی

گریه ات که تمام شد، در گوشت زمزمه کند:

دیوونه من باهاتم، دیگه هیچوقت گریه نکن

/ 0 نظر / 4 بازدید