در صورت آدمی دو چیز مهم است ...

در صورت آدمی دو چیز مهم است:

یکی لبخند و دیگری عمق نگاهش

این دو را هیچ جراحی نمی تواند به آدمی بدهد

لبخنـدِ آدمی، اقیانوسِ صورتش است

و چـشم هــایش، آفتـــاب

هر صورتی که آفتابِ درخشان و اقیانوسِ مواج ندارد،

هیچ نـــدارد

نمی شود در جراحی های زیبایی، دنبال اقیانوس و آفتاب بود

/ 0 نظر / 55 بازدید