روز مرد مبارک

 حرف دل یه زن متاهل قدرشناس نیشخند

 آقایون حالشو ببرنلبخند:

 

من نمی‌فهمم چرا هیچ کس نمی نویسد از مردهــا

از چشم‌ها و شــانه‌ها و دست هایشــان

از آغوششان

از عطر تنشـان،

از صدایشــان

پررو می‌شوند؟

خوب بشوند

مگر خود ما با هر دوستت دارمی تا آسمـان نرفته‌ایم؟

مگر ما به اتکــاء همین دست‌ها

همین نگاه‌ها

همین آغوش هـا، در بزنگاه های زندگی

سرِپا نمانده‌ایم؟

من بلد نیستم در سـایه، دوست داشته باشم

من می‌خواهم خواستنم گوش فلک را کر کند

من می‌خواهم

مَردَم بداند دوستش دارم

 ﻣﺬﮐﺮ ﻋﺰﯾﺰ :

" ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺵ

ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻧﯿـﺎﺯ ﺩﺍﺭد

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ؛ ﻧـــﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﻤﺖ

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ، ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ،

ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﺣـﺮﻑ ﺑﺰﻥ ، ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪ ، ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ،

 ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ، ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﺑﺒﺨﺶ ،

 ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﻦ ؛

 ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ

ﻭ ﺑﻬـﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ


لبخندمردای پاک ایران زمین روزتون مبارکلبخند

/ 0 نظر / 5 بازدید