دلم کمی خدا می خواهد

دلم کمی خدا می خواهد

کمی سکوت

کمی آخرت

دلم کمی بریدن می خواهد

کمی اشک

کمی بهت

کمی اغوش آسمانی

دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست

                                            و یک خدا                                            

تا کمی باهم قدم بزنیم فقط همین!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید