یا حبیب من لا حبیب له

 گاهی دلم می گیرد

 گاهی زندگی را نمی خواهم

گاهی تنهای تنها می شوم

اما در همین گاه ها،

می دانم خدایی در کنارم هست که

من قدرش را نمی دانم

 (فراز 11 دعای جوشن کبیر)

یا عدتی عند شدتی (ای ذخیره ی من در روز سختی)

یا رجائی عند مصیبتی (ای امید من هنگام مصیبت)

یا مونسی عند وحشتی (ای مونس من هنگام ترس و وحشت)

یا صاحبی عند غربتی (ای رفیق من در حال غربت)

یا ولئی عند نعمتی (ای دوستدار و ولی من در حال نعمت)

یا غیاثی عند کربتی (ای فریاد رس من در وقت سختی)

یا دلیلی عند حیرتی (ای دلیل و راهنمای من وقت حیرانی)

یا غنائی عند افتقاری (ای دارایی من در روز نیازمندی ام)

یا ملجای عند اضطراری (ای پناه من وقت اضطرار و پریشانی ام)

یا معینی عند مفزعی (ای یاور و دادرس من هنگام ترس و هراسم)

 

 (فراز 59 دعای جوشن کبیر)

 یا حبیب من لا حبیب له (ای دوست کسی که در عالم دوستی ندارد جز تو)

 یا طبیب من لا طبیب له (ای طبیب کسی که در عالم طبیبی ندارد)

یا مجیب من لا مجیب له (ای پذیرنده ی کسی که هیچ کس نپذیردش)

یا شفیق من لا شفیق له (ای دوستدار کسی که دوست مشفقی ندارد)

یا رفیق من لا رفیق له (ای رفیق کسی که رفیقی ندارد)

یا مغیث من لا مغیث له (ای پناه بخش کسی که پناهی ندارد)

 یا دلیل من لا دلیل له (ای راهنمای کسی که راهنمایی ندارد)

یا انیس من لا انیس له (ای انیس آن کسی که انیسی ندارد)

یا راحم من لا راحم له (ای ترحم کننده بر کسی که هیچ کس به او رحم نکند)

یا صاحب من لا صاحب له (ای یار و یاور آن که یار و یاور ندارد)

 

***التماس دعا***

/ 0 نظر / 79 بازدید