صبر

صبر تنها به معنی عصبانی نشدن نیست

صبر یعنی اینکه قادر باشید هفت احساس زیر را در خود،

کنترل ، مدیریت و مهار کنید:

تنفر، علاقه، لذت، اضطراب، خشم، غم و ترس.

اگر بتوانید بروز عکس العمل ناخوشایند در مقابل این

 هفت احساس را از روان خود بگیرید و

به اندیشه تان مجال تامل بیشتر،

جهت ابراز عکس العمل خوشایند در برخورد با آن ها بدهید

در تعریف روانشناختی

                        شما آدم صبوری محسوب می شوید                                    

       

/ 0 نظر / 80 بازدید