باشد که ...

 

قایق تان شکست؟

پارویتان را آب برد؟

صیدتان دوباره به دریا برگشت؟

غمت نباشد، چون خدا با ماست

اگر قایقت شکست،

باشد که دلت نشکند،دلی نشکنی

اگر پارویت را آب برد،

باشد که آبرویت را آب نبرد، آبرویی نبری

اگر صیدت از دست رفت،

باشد که امیدت از دست نرود، امید کسی را ناامید نکنی

امروز اگر تمام سرمایه ات از دست رفت ، دستانت را که داری

پس خدایت را شکر کن

که اگر چیزی به دست نداریم،

دستی داریم که دوباره به دست آوریم

/ 0 نظر / 24 بازدید