سالروز ازدواج علی و فاطمه مبارک

 بانو

در جهان هرگز مشو مدیونِ احساس کسی

تا نباشد رایگان، مهرت گروگان کسی

گوهرِ خود را مزن برسنگِ هر ناقابلی

صبر کن پیدا شود گوهرشناسِ قابلی

.

.

.

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ، ﺻﺒﺮ ﮐﻦخیال باطل

ﺳﺎل هاﯼ ﺳﺎﻝ ﺻﺒﺮ ﮐﻦخیال باطل

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻦمشغول تلفن

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ،

ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪمژه

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪچشمک

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪقلب

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺳﺎل هاست ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﯼخیال باطل

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺒﻼ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ

ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﺁﻣﺪﻩ؟

ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﺶ ﺑﻮﺩﯼگریه

 ﺟﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگیت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ...ناراحت

 

قلبخیر دنیا و آخرت و عاقبت بخیری نصیبتونقلب

لبخندالتماس دعالبخند

 

/ 0 نظر / 33 بازدید