حاصل صبر

 

به گلاب گفتم:

چه خوشبویی؟!

گفت: گل بودمٰ و به دست روزگار چیده شدم

و در کوره ی آتش

سوختم و سوختم و سوختم

ولی با متانت صبر کردم

کوره خاموش شد

خالص شده بودم

و عزیزتر از پیش

 

--------------------------------------------

ای خدا کمی از این متانتا به منم بدهافسوس

 

/ 0 نظر / 25 بازدید