نوبرانه

یادت هست؟

گفته بودمت

نگاهم که می کنی

بهار می شود

به من بگو

خنده ی سبز نمکینت

آن نوبرانه ی بهار

سیری چند؟

 

  -----------------------------------------

 دل نوشت:

تو حیاط خونه مون چند تا درخت، درخت که نه، نی نی درخت پرتقال و یه تک درخت نارنج داریم. همه شون پرِ پرِ پر شکوفه های بهار شدن. وقتی میرم تو حیاط هییییییی نفس عمیق می کشم یه حال خوشی بهم دست میده که نگید. انگاری تو خود بهشتمفرشتههیچی دیگه خواستم بگم تا دلتون بسوزهنیشخندچشمک

 

روزگارتون به زیبایی و خوشبویی شکوفه های بهار

/ 0 نظر / 30 بازدید