نه نمی دانی ...

نه نمی دانی

هیچ کس نمی داند

پشت این چهره ی آرام

در دلم چه می گذرد؟

نه نمی دانی هیچ کس نمی داند

این آرامش ظاهر و این دل ناآرام

چقدر خسته ام می کند

 

شادم تصور می کنی 

هرگاه ندانی،لبخند شادی و غم 

فرق دارد

/ 0 نظر / 17 بازدید