باران

  

باران، صدای پای اجابت استفرشته

خدا دارد با تمام جبروتش ناز می خردقلب

نیاز کنفرشته

 

 آسمان، اینجا، بسی بارانیستلبخند

/ 0 نظر / 66 بازدید