به دنبا کسی باش که ...

به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیت های ظاهریت.

کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفن هایش را قطع می کنی.

کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند.

در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد [حمایتگر تو باشد]

کسی که مایل باشد حتی در زمانی که درساده ترین لباس هستی تو را به دنیا نشان دهد و بگوید این دنیای من است.

کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد.

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد.

در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش بگوید اون خودشه، همون کسی که می خواستم

/ 0 نظر / 2 بازدید