دوره ی ارزان

 

دوره ی ارزانیست

دل ربودن ارزان

دل شکستن ارزان

دوستی ارزان است

دشمنی ها ارزان

چه شرافت ارزان

تن عریان ارزان

آبرو قیمت یک تکه ی نان

و دروغ از همه چیز ارزان تر

قیمت عشق چقدر کم شده است

کمتر از آب روان

و چه تخفیف بزرگی خوردست

قیمت هر انسان

 

 

 

 دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 3 بازدید