پروردگارا ...

پروردگارا
بر من نظر کن
اما نه به اندازه ی ارزش و لیاقتم، زیرا از آن بی بهره ام
بلکه به اندازه ی عشقم، به اندازه ی اشتیاقم، به اندازه ی نیازم
نه نیاز به آسایش، نیاز به رسیدن

توجهم کن و فراموشم مکن
نه به اندازه ی عشق و نیازم، زیرا بسیار ناچیز است
بلکه به اندازه ی کرامت و رحمتت

یاریم کن
نه به اندازه ی استحقاقم ، بلکه به اندازه ی مهر و رافتت

ای بخشاینده ی گناهان
نبخشای خطای کوچکم را
زیرا بخشایشت گستاخم می کند و
به من جسارت انجام گناهان بزرگتر را می دهد
عذابم ده و مجازاتم کن
بسیار بیشتر از گناهم
اما بسیار کمتر ازخشمت
زیرا هنگام خشم رها می کنی مرا، تا نابود شوم
و هنگام خرسندی با مهربانی مجازات می کنی مرا،
که تا فرصتی باقیست برگردم
تنبیه تو را بخششت می دانم و آن را بسیار دوست می دارم

صبر ده مرا، بیشتر از دردم
و درد ده مرا، کمتر از صبرم
آن قدر بر صبر من بیفزای تا غلبه کند بر هر دردی
آن گونه که حتی در دشوارترین لحظات، قلبم آرام و خشنود باشد

خشنود باش از من
با آن که مستحق خشمم

/ 0 نظر / 4 بازدید